100471 İleti 1642 Konu - Gönderen: 8961 Üye - Son Üye: aragorn

Gönderen Konu: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması  (Okunma sayısı 18983 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

thewitchof_punk
 • Global Moderator
 • *
 • İleti: 2601
 • Popülerlik: 0
Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« : 09 Mart 2008, 19:42:05 »
0
Danıştay: Zorunlu Din dersi hukuksuz

Danıştay 8. Dairesi, “ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasını hukuka aykırı” buldu.


ANKARA - Danıştay 8. Dairesi, iki velinin, çocuklarının, zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olması amacıyla açtığı davaları karara bağladı. Bu içerikte zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi tersini hukuksuz bulan Daire, gerekçesinde “Devletin, eğitim ve öğretimle ilgili olarak üzerine düşen görevleri yerine getirirken, müfredatta yer alan bilgilerin nesnel ve çoğulcu bir şekilde aktarılmasına dikkat etmesi ve ebeveynlerin dini ve felsefi kanaatlerine saygı göstermesi gerekmektedir” dedi.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukları ilköğretimde okuyan iki velinin, ayrı tarihlerde yaptığı “çocuklarının zorunlu din dersi eğitiminden muaf tutulması yönündeki” başvurularını reddetmişti. Bu işlemlerin iptal edilmesi istemiyle açılan davalarda İstanbul 5. İdare Mahkemesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kararını iptal ederken, diğer davaya bakan İstanbul 6. İdare Mahkemesi ise davayı reddetmişti. Danıştay 9. Dairesi, temyiz üzerine, iki davayı da görüştü; 5. İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliği ile onarken, İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını oybirliği ile bozdu.

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ İLKESİ
Daire, her iki davanın konusu da aynı olduğu için iki davaya ortak gerekçe yazdı. Gerekçede, Anayasa’nın “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. maddesinde, “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir... Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır...” hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

ZORUNLU DİN DERSİ AİHS’YE AYKIRI
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. maddesinde de “Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır” hükmü bulunduğu hatırlatılan gerekçede, davacının, zorunlu din dersinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi ile Ek 1 No’lu Protokol’ün 2. maddesine aykırı olduğunu ileri sürdüğü belirtilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye açısından bağlayıcı olduğu kaydedildi.

AİHS’nin “Eğitim hakkı” başlıklı maddesinde, “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimi kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir” düzenlemesine yer verildiği kaydedildi.

MÜFREDAT DAVACININ İNANÇLARINA UYGUN DEĞİL
Davacının, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen eğitimin kendi dini ve felsefi inançlarına uygun bir müfredatla verilmediğini ileri sürerek çocuğunun din dersinden muaf tutulması talebi karşısında, uyuşmazlığın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatından kaynaklandığı sonucuna varıldığı, bu nedenle incelemenin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatına ve bu müfredat çerçevesinde davacının talebinde haklılık bulunup bulunmadığına yönelik yapıldığı da ifade edildi.


ANAYASA MAHKEMESİ “YANSIZ DİN EĞİTİMİ” İSTEMİŞTİ
Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi’nin 16 Eylül 1998 günlü kararındaki şu tesbitler hatırlatıldı:

“Laik devletin, doğası gereği resmi bir dininin bulunmaması, belli bir dine üstünlük tanımamasını, onun gereklerini yasalar ve diğer idari işlemlerle geçerli kılmaya çalışmamasını gerektirir. Bu bağlamda, laik bir devlette belli bir dinin, eğitim ve öğretimi zorunlu hale getirilemez...

“Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.

“Din ve ahlak eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasının nedeni, maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi bu konudaki eğitim ve öğretim özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engellemektir. Dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek ve ahlaki değerleri benimsetmek amacıyla din kültürü ve ahlak öğretimi dersleri ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasına alınmıştır. Din eğitimi yerine ‘din kültürü’ dersinden söz edilmesi de bu amacı açıkça ortaya koymaktadır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin iznine bağlı tutulmuştur.”

DİN EĞİTİMİ Mİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK ÖĞRETİMİ Mİ?
Gerekçede, “Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği bu hukuki durum çerçevesinde değerlendirilerek, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretime ilişkin müfredatın ‘din kültürü ve ahlak öğretimi’ mi yoksa ‘din eğitimi’ mi olduğunun tespiti gerekmektedir” denildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 9 Ekim 2007 tarihli Hasan ve Eylem Zengin kararına da yer verilen gerekçede, başvuranların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf tutulması taleplerine yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine ilişkin beş ders kitabının içeriklerinin incelendiği ifade edildi.

AİHM’İN ALEVİLERİ İÇİN VERDİĞİ KARAR
Gerekçede, AİHM’ce, söz konusu müfredatın incelemesi sonucunda, “Türkiye’de hakim olan dinsel çeşitliliğin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde dikkate alınmadığı, özellikle Alevi inancına sahip topluluğun Türk nüfusundaki oranının çok büyük olmasına rağmen, öğrencilerin Alevi inancının itikat veya ibadet unsurları hakkında eğitim almadığı, 9. sınıfta bu inancın ortaya çıkışında en büyük etkisi olan iki şahsiyetin yaşam felsefesinin öğretilmesinin, bu öğretimdeki eksiklikleri gidermekte yetersiz kaldığı” değerlendirmesi yapıldığı anımsatıldı.

Gerekçede, “Bu bağlamda, Mahkemenin demokratik bir toplumun eğitimde çoğulculuğu benimsemesinin, öğrencilerin dini konular hakkında düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü çerçevesinde eleştirel bir bakış oluşturmalarını sağlayabileceği kanaatinde olduğu ifade edilmiştir” denildi.

AİHM kararında özetle, “Türkiye’de ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin rehber ilkelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir yönünün olmadığı, ancak eğitim sisteminde, din dersleriyle ilgili tarafsızlık ve çoğulculuk koşullarının yerine getirilmemesi ve ebeveynlerin inançlarına saygı gösterilmesini sağlayacak uygun bir yöntem sunulmaması nedenleriyle, sistemin yetersiz olmasından ötürü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiği”nin belirtildiği vurgulandı.

EBEVEYNLERİN DİNİ VE FELSEFİ KANAATLERİNE SAYGI
Gerekçe şöyle devam ediyor:

“Devletin, eğitim ve öğretimle ilgili olarak üzerine düşen görevleri yerine getirirken, müfredatta yer alan bilgilerin nesnel ve çoğulcu bir şekilde aktarılmasına dikkat etmesi ve ebeveynlerin dini ve felsefi kanaatlerine saygı göstermesi gerekmektedir.

“Anayasa’nın 24. maddesine göre, din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında olduğu kuşkusuzdur. Ancak, bu öğretimin Anayasa’nın öngördüğü amaca uygun bir müfredatla verilmesi gerektiği, içeriğinin nesnel ve çoğulcu olması, kişinin dininin bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanılmaması ve devletin dinler karşısında tarafsız kalarak, bütün dinsel inançları eşdeğer görmesi gerekmektedir. Öğretimde uygulanan müfredatın belirli bir din anlayışını esas alması durumunda, bunun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olarak kabul edilemeyeceği ve din eğitimi halini alacağı açıktır. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce öğretime ilişkin müfredatta yapılan ve kararımızda hüküm kurmaya yeterli görülen tespitler uyarınca, ülkemizde çoğulculuk anlayışı içerisinde, nesnel ve rasyonel bir şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

“Bu durumda, Anayasa’nın 24. maddesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin zorunlu olduğunun belirtilmesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”


ayrıca: http://www.ntvmsnbc.com/news/437985.asp


AKP’li Fırat: Danıştay yetkisini aştı

AK Parti’li Dengir Mir Mehmet Fırat, Danıştay’ın “din dersinin zorunlu tutulamayacağı” yönündeki kararıyla ilgili olarak “Bence alınan karar yanlış, Danıştay yetkisini aşıyor” dedi.

NEW YORK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, New York’un Columbia Üniversitesi’nde “Türkiye’nin Yeni Anayasa Taslağı” konusunda düzenlenen uluslararası konferans sırasında Danıştay’ın zorunlu din dersi kararıyla ilgili soruları üzerine karara siyasetçi olarak tepkisinin olmadığını söyledi. Ancak bir hukukçu olarak Danıştay’ın aldığı kararın anayasal olarak yetki sınırını aşması anlamına geldiğini ifade eden Fırat, Anayasa’nın 24. maddesinde din ve ahlak dersinin mecburi olduğunun kaydedildiğini belirtti. Fırat “Danıştay’ın anayasayı denetleme gibi bir yetkisi yok, ancak idari olarak bir karar alabilir” dedi.

Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bir kararı olduğunu anımsatan Fırat, Türkiye’de AİHM’nin aldığı kararı uygulayacak organın da Danıştay değil, Anayasa Mahkemesi olduğunu belirtti. Fırat “O açıdan bence alınan karar yanlış bir karardır, hukukçuluktan istifa etmiş bir hukukçu olarak benim kanım bu” diye konuştu.

Danıştay’ın bu kararla kendisiyle de çeliştiğini belirten Fırat, “Hiçbir kurum kendi anayasal dayanaklarını ortadan kaldıracak bir işlem içinde olamaz, bu hukuki bir intihar olur, o yüzden bunun düzeltileceğine inanıyorum” dedi.

AK Parti milletvekili Cüneyt Yüksel ise Danıştay’ın kararıyla ilgili bir yorumda bulunmayarak, akademi kurulu tarafından hazırlanan anayasa taslağının Anayasa’nın 24. maddesini aynen koruduğunu belirtti.
"..and maybe knowing isn't the point."Chuck Palahniuk

rodyan
 • Ultra Malt Fan
 • *
 • İleti: 638
 • '''kalabalıktan kaçan, yanlızlıktan dem vuran'''
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #1 : 16 Mayıs 2008, 00:58:18 »
0
emin değilim sanırım SAMİ İDİZ in bi yazısıydı ..  Bi iskandinav ülkesinde de (   demokratik hakların başarıyla yaşandığı/ yaşatıldığı nadir bölgelerdir iskandinavya) zorunlu din dersleri varmış.. Fakat orda çocuklara   tek bir din ile iligi bilgiler dayatılmıyorumuş.  Varolan en yaygın dinler hakkında bilgiler  felsefeyle birlikte harmanlanarak veriliyor , beyin yıkama seansı yerine çocuklara sorgulayabilme yeteneği kazandırılıyorumuş.. Sanırım bizim o noktaya gelebilmemiz için  on yüz yıl geçmesi gerekecek..
Şarap küpü önüne serdik seccademizi; 
Şarap yakutuyla adam ettik kendimizi; 
Umudumuz, meyanede yeniden bulmak 
Camide, medresede  yiten günlerimizi.

2Rule
 • Vazgeçilmez Fan
 • *
 • İleti: 1206
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #2 : 16 Mayıs 2008, 01:06:48 »
0
iyi de bizim lisede de bütün dinler hakkında bilgi veriliyodu. sadece bizim lisede olduğunu da sanmıyorum, müfredat öyleydi, kitapta bile vardı.rodyan
 • Ultra Malt Fan
 • *
 • İleti: 638
 • '''kalabalıktan kaçan, yanlızlıktan dem vuran'''
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #3 : 16 Mayıs 2008, 01:10:20 »
0
sanırım anlamadım .. tüm dinlerin birlikte verilmesi yetmiyor.. beraberinde gençlere taşın ardıında ne olduğunu merak etme güdüsü kazandırmak üzere felsefe verilmesi lazım.. Oysa bizde birbirine oldukça uzak zihniyetli hocalar ağzından yararsızca veriliyor bu dersler..  Ne din dersleri bi halta yarıyor bu şekilde ne de felsefe....
Şarap küpü önüne serdik seccademizi; 
Şarap yakutuyla adam ettik kendimizi; 
Umudumuz, meyanede yeniden bulmak 
Camide, medresede  yiten günlerimizi.

2Rule
 • Vazgeçilmez Fan
 • *
 • İleti: 1206
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #4 : 16 Mayıs 2008, 01:14:04 »
0
o da doğru.hardrockcafe
 • Vazgeçilmez Fan
 • *
 • İleti: 2704
 • GıBsoN Les PauL & 0.2 Pena / Mutlu olup unutmaya..
 • Popülerlik: 0
  • My space
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #5 : 16 Mayıs 2008, 02:18:50 »
0
Eski okulumda; din dersinde namaz kılmayı bilmeyene sıfır verilirdi. haliyle sınıfta kalnırdı.. Ben aleviyim diye namaz kılma gibi mecburiyetim yok, ama okulda böyle işte. hatta yaptığım araştırmalara göre türkiyenin bir çok okulunda özellikle doğu bölgelerdeki okullarda bu sorun daha sıklıkla gözleniyr.. elimdekanıtlarıda mevcut.. Din dersleri insanlara yanlış veriliyor. Başka şeyler, insanları tahrik edici şeyler söyleniyor.. ülkemizde tarikat son yıllarda arttı, neden artmasınki, herşey ortada.. söylenicek söz bulamıyor bile insan..
Herkes bana vücudumdaki tırnak izlerini soruyor. "Gamze" diyorum onlar, "küçük gamzecikler"... Küçük sevgilinin yaptığı küçük gamzecikler. Tırnaklarında et parçalarım var. Küfürbaz şairlerin mısraları dolaşıyor seninle dolaştığımız her sokakta. "Siktir olup gittiğini" söylüyorlar kafiye gereği...

rodyan
 • Ultra Malt Fan
 • *
 • İleti: 638
 • '''kalabalıktan kaçan, yanlızlıktan dem vuran'''
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #6 : 22 Mayıs 2008, 17:48:32 »
0
bu sadece  bir alevi sünni anlaşmazlığıymış gibi görülüyor.. Aslında en büyük hata budur. Burda insanların dikkati  henüz her hangibir inanç sisteminin doğruluğu yanlışlığı hakkında fikir sahibi olaamış yaştaki gençlere dayatılmakta olan bir din ve  hak ihlalinin varlığı çekebilmeli..Ama ne mümkün.. Burjuva çözmüş , halkta 100 yıl sonra kurtulur dogmalardan umarım
Şarap küpü önüne serdik seccademizi; 
Şarap yakutuyla adam ettik kendimizi; 
Umudumuz, meyanede yeniden bulmak 
Camide, medresede  yiten günlerimizi.

kutupayısı
 • Vazgeçilmez Fan
 • *
 • İleti: 4459
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #7 : 21 Haziran 2009, 02:55:24 »
0
1.-şimdi sizden sadece hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim(tamamen gerçektir)
lise de -ki keçiören/ankara bilen bilir nasıl bir sosyal grup yaşar-
hocanın masası vardır ve karşısında 4er dizilmiş sıralar,genelde böyledir.
adam(ki kendisini öğretmen sananlardan) masanın üstüne çıkıp namaz hareketleri uygulamaya başlıyor.
bunun(din adı ne olursa olsun) mantık çerçevesinde bir açıklamasını bana yapabilir misiniz
2.- hangi din mezhep egemen olursa olsun,ilahiyat fakültelerinin çoğunda islamiyetin dışında bir kürsü bulunmadığı sürece "din kültürü" derslerinin bu ismi hakettiğini kim söyleyebilir.budizm din değil midir,ya da yezidilik?
3.- işin ehli olmayan insanların tek harf kayması ile 60 anlamı içinde barındıran enteresan bir alfabe olan arapça yı kafalarına göre öğretmeleri ve bu insanlardan bu bilgileri öğrenenlerin nedense sabit kalması ve o bilgiyi araştırmaması sizce de meb in "pozitif düşünce" (en azından teoride bu şekilde) kavramıyla ne kadar örtüşüyor.
4.-sürekli demokrasi diyenler,isterse binde 999 u aynı dinden ve hatta aynı mezhepten olsun diğer 1 kişiyi ötekileştirmenin ya da saflarına katmaya çalışmalarının ne kadar demokratik oluşunu da biri bana anlatsın
5.- HERKES,IRK,RENK,CİNS,DİL,DİN,SİYASİ VEYA DİĞER HERHANGİ BİR AKİDE,MİLLİ VEYA İÇTİMAİ MENŞE,SERVET,DOĞUS VE HERHANGİ DİĞER BİR FARK GÖZETİLMEKSİZİN HÜR HAYSİYET VE HAKLAR BAKIMINDAN EŞİTTİR.insan hakları evrensel beyannamesinde bu cümleler geçiyor ve türkiye de bu cümleleri onaylamış devletlerden biridir.ah keşke ülkemde teoride olanlar pratikte de uygulanabilse...
abazan değilim,makina mühendisiyim

skallia
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 6
 • ciyak
 • Popülerlik: 0
Ynt: Zorunlu ama hukuksuz din dersi tartışması
« Yanıtla #8 : 23 Ekim 2010, 13:03:45 »
0
yapamıyolar zaten şu din dersi olayını, yapamadıkları işte ısrar etmelerinin bi anlamı da yok.